Hướng dẫn lập Định mức - Đơn giá - Dự toán - Giá dự thầu thanh và quyết toán công trình xây dựng. Sử dụng phần mềm DT2000Tác giả: Bùi Mạnh Hùng
NXB: Xây Dựng
Năm: 2002
Số bản: 10 (Phòng đọc & Phòng mượn)
Giới thiệu:
Hỗ trợ cho người sử dụng nắm vững cơ sở lý thuyết và nội dung của từng phần việc thực hành thao tác tính toán sử dụng phần mềm DT 2000. Cuốn sách gồm 2 phần: 
Phần I: Những vấn đề chung liên quan đến định mức, đơn giá, dự toán, giới đấu thầu, thanh và quyết toán công trình xây dựng. 
Phần II: Hướng dẫn sử dụng phần mềm DT 2000 tự động hóa tính toán


Comments