Giáo trình kinh tế xây dựng


Tác giả:
Bùi Mạnh Hùng
Nguyễn Thị Mai
NXB: Xây dựng
Năm: 2014
Số bản: 200 (Phòng đọc & Phòng mượn)
Giới thiệu:
Đưa ra khái niệm công nghiệp xây dựng trong nền kinh tế quốc dân. Những vấn đề chung về khoa học - công nghệ trong xây dựng. Gợi mở một số vấn đề quản lí nhà nước về đầu tư xây dựng. Trình bày cơ sở lí luận của kinh tế đầu tư, kinh tế trong thiết kế xây dựng...
.
Comments