Cơ sở kiến trúcTác giả: Bộ môn cơ sở và lịch sử kiến trúc
Đơn vị xuất bản: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
Năm: 1984
Số bản: 98 (Phòng đọc)
Giới thiệu:
Giới thiệu các khái niệm, phương pháp về bản vẽ bằng đường nét trong vẽ kỹ thụât kiến trúc xây dựng. Các hệ thống kết cấu và hình thức kiến trúc. Các phương pháp thể hiện và trình bày đồ án kiến trúc.Các bước cơ bản khi tiến hành vẽ ghi trong cấu trúc

Comments