Cơ học lý thuyếtTác giả: Ninh Quang Hải
NXB: Xây Dựng
Năm: 1977
Số bản:  (Phòng đọc & Phòng mượn)
Giới thiệu:
 Trình bày những khái niệm cơ bản của tĩnh học, các hệ lực ma sát và trọng tâm của vật rắn. Giới thiệu về động học điểm, chuyển động phức hợp và song song. Đưa ra các khái niệm, hệ tiên đề của động lực học, phương trình vi phân của chuyển động và các định lý - nguyên lý tổng quát.

Comments