Thiết kế đường đô thịTác giả: Phạm Hữu Đức, Nguyễn Văn Thịnh, Trần Hữu Diện
NXB: Xây Dựng
Năm: 2006
Số bản: 211 (Phòng đọc & Phòng mượn)
Giới thiệu:
 Trình bày khái quát công tác quy hoạch xây dựng đô thị: Những thiết kế mặt cắt, chọn tuyến đường và thiết kế mặt bằng tuyến, thiết kế nền đường, kết cấu áo đường.

Comments