Sites‎ > ‎

Tạo Chữ Chạy


<div class="content"><font color="#000000"><span style="background-color: #ffffff;font-size:12px"><marquee onmouseover="this.stop()" onmouseout="this.start()" direction="up" scrolldelay="3" scrollamount="3"><b>

Nội dung dòng chữ chạy

</b></marquee></span></font></div>


Cách chèn:


Vào chỉnh sửa trang ---> Chèn Tiện ích khác ---> Tìm kiếm tiện ích "Embed gadget"  ---> Dán code trên vào, sau đó chỉnh sửa theo ý muốn.
Lưu ý: Trong đoạn code trên:

  • Font color là màu chữ.

  • Background-color là màu nền.

  • Font-size là kích thước chữ.

  • Direction là hướng chạy.