Giới thiệu

Trung tâm Thông tin Thư viện được thành lập theo quyết định số 43QĐ - BXD của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ký ngày 08 tháng 01 năm 2001.

Trung tâm Thông tin Thư viện thực hiện chức năng thông tin, thư viện và lưu trữ. Trung tâm đảm bảo cung cấp thông tin, tư liệu, sách báo, tạp chí, băng hình, phim, ảnh, đĩa CD và các tài liệu khác phục vụ việc giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học, thực hành sản xuất của cán bộ, giáo viên, sinh viên của Trường.

Trung tâm có những nhiệm vụ sau:

- Quản lý, lưu trữ, khai thác, sưu tầm, sử dụng các tài liệu, phương tiện kỹ thuật được trang bị phục vụ các nhiệm vụ của Trường.

- Thu thập, xử lý các thông tin của Ngành xây dựng và các chuyên ngành có liên quan trong và ngoài nước, thông báo các thông tin, tài liệu chuyên ngành mới, tiên tiến phục vụ của Trường.

- Tham gia biên soạn, phát hành, lập CSDL các giáo trình, tạp chí, tài liệu theo yêu cầu của Trường bằng hình thức hợp đồng giao nhận.

- Củng cố, phát triển quan hệ hợp tác với các Trường, các cơ sở nghiên cứu trong và ngoài nước về thông tin, tài liệu phục vụ nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu, thực hành lao động, sản xuất của Trường.

- In ấn bản tin, ấn phẩm có nội dung tuyên truyền chuyên ngành xây dựng theo yêu cầu của Bộ và của Trường.

- Tham gia, thực hiện các dự án về thông tin, tư liệu, thư viện cấp Trường và Bộ.

Liên hệ
Tầng 12, 13 Nhà H - Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
Km 10, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam.
Điện thoại: 046 251 469/ 0433 120 542
Mobile: 091 2236 431 (Th.S. Vũ Hữu Thắng) 
             0983 477 986 (Th.S. Phạm Thanh Bình)
Email: thuvien.hau@gmail.com