Quy hoạch

TT

TÊN HỌC PHẦN

GIÁO TRÌNH 1

GIÁO TRÌNH 2

GIÁO TRÌNH 3

1

Lý thuyết quy hoạch xây dựng vùng

Phạm Kim Giao (2000), Quy hoạch Vùng, NXB Xây Dựng

Luật xây dựng số 50/2014/QH13, Quốc hội

Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/05/2015 của Chính phủ : Quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng

2

Địa lý dân cư

Bài giảng địa lý dân cư do Bộ môn Quy hoạch Vùng. Khoa Quy hoạch Đô thị và Nông thôn biên soạn.

PGS Trần Hùng, Dân số học Đô thị, NXB Xây dựng.

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của cả nước. Bộ tài nguyên và môi trường.

3

Địa lý kinh tế và phân tích lãnh thổ

Bài giảng Địa lý kinh tế và Phân tích lãnh thổ do Bộ môn Quy hoạch Vùng. Khoa Quy hoạch Đô thị và Nông thôn biên soạn.

TS Nguyễn Đức Tuấn (2010), Địa lý kinh tế học, NXB Thống kê

Nguyễn Minh Tuệ (2008), Địa lý kinh tế - Đại cương, NXB Giáo dục

4

Quy hoạch phát triển đô thị bền vững

Phạm Ngọc Đăng, Các thách thức bền vững về môi trường trong quá trình đô thị hóa ở Việt Nam.

GS.TSKH. Trương Quang Học, Phát triển bền vững chiến lược phát triển toàn cầu thế kỷ XXI, Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường Đại học Quốc gia Hà Nội.

GS.TS. Lê Hồng Kế,Phát triển hệ thống đô thị quốc gia bền vững, Hội quy hoạch và PTĐT Việt Nam.

5

Quy hoạch không gian ngầm đô thị

PGS. TS. Nguyễn Hồng Tiến(2011), Quy hoạch xây dựng công trình ngầm đô thị, Nhà xuất bản Xây dựng.

 

 

6

Phương pháp lập quy hoạch

Quyết định số 03/2008/QĐ-BXD của Bộ xây dựng

Nghị định 08/2005 ngày 24/1/2005 của Chính Phủ về quy hoạch xây dựng

Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ

7

Lý thuyết quy hoạch đô thị

Nguyễn Thế Bá (1997), Quy hoạch xây dựng phát triển đô thị, Nhà Xuất bản Xây dựng.

Bộ môn Quy hoạch đô thị (2015), Lý thuyết quy hoạch đô thị,  Tài liệu giảng dạy lưu hành nội bộ.

Phạm Kim Giao (20xx ), Quy hoạch vùng, Nhà Xuất bản Xây dựng.

8

Cơ sở thiết kế quy hoạch xây dựng

Nguyễn Thế Bá (1997), Quy hoạch xây dựng phát triển Đô thị, Nhà xuất bản Xây dựng.

Vũ Thị Vinh (2000), Quy hoạch hệ thống giao thông đô thị, Nhà Xuất bản XD

Bài giảng nguyên lý quy hoạch xây dựng đô thị, bộ môn QHĐT biên soạn.

9

Đồ án quy hoạch đô thị

Nguyễn Thế Bá (1997), Quy hoạch xây dựng phát triển đô thị, Nhà xuất bản XD

Vũ Thị Vinh (2000), Quy hoạch hệ thống giao thông đô thị, Nhà Xuất bản XD

Bài giảng nguyên lý quy hoạch xây dựng đô thị, bộ môn QHĐT biên soạn.

10

Bảo tồn di sản đô thị

Bài giảng môn học

Phạm Đình Việt (2008), Bảo tồn di sản kiến trúc và đô thị

Laure Veirier (2008), Historic districts for all

11

Lý thuyết quy hoạch xây dựng nông thôn

Đỗ Đức Viêm (1997), Quy hoạch điểm dân cư Nông thôn, Nhà xuất bản Xây dựng, Bộ Xây Dựng.

Đỗ Đức Viêm (2014), Quy hoạch xây dựng nông thôn mới, Nhà xuất bản chính trị Quốc Gia và Nhà xuất bản xây dựng.

 

12

Quy hoạch đô thị xanh

Đề xuất bộ tiêu chí Đô thị xanh của Việt Nam - GS.TSKH. Phạm Ngọc Đăng, Chủ tịch Hội Môi trường Xây dựng Việt Nam

World bank, Tăng trưởng xanh cho mọi người - con đường hướng tới phát triển bền vững

Khung chiến lược quốc gia về phát triển Xây dựng xanh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

13

Quy hoạch đô thị sinh thái

Trần Hợp, Vũ Văn Chuyên (1987), Tìm hiểu Thế giới màu xanh, NXB Khoa học Kỹ thuật

 Phạm Ngọc Đăng, Các giải pháp thiết kế công trình xanh ở Việt Nam

Khung chiến lược quốc gia về phát triển xây dựng xanh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

14

Phương pháp thể hiện kiến trúc và quy hoạch

Đặng Đức Quang (2003), Phương pháp thể hiện kiến trúc. NXB XD

Nguyễn Đức Thiềm (2005), Khái niệm KT và cơ sở sáng tác, NXB XD.

Nguyễn Ngọc Giả, Võ Đình Diệp (2001), Cơ sở tạo hình kiến trúc, NXB XD.

15

Lý thuyết kiến trúc cảnh quan

Bộ môn Kiến trúc Cảnh quan (2010), Bài giảng môn học Nguyên lý Kiến trúc Cảnh quan, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.

Hàn Tất Ngạn (2010), Kiến trúc cảnh quan, NXB Xây dựng, Bộ Xây Dựng.
Tài liệu tham khảo

 BRUNET Bernard (2010) (2011) (2012), L’histoire et théorie du paysage, Chương trình đào tạo Kiến trúc Cảnh quan, ĐH Kiến trúc Hà nội.

16

Lịch sử cảnh quan

Bộ môn Kiến trúc Cảnh quan (2010), Bài giảng môn học Nguyên lý Kiến trúc Cảnh quan, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.

Hàn Tất Ngạn (2010), Kiến trúc cảnh quan, NXB Xây dựng, Bộ Xây Dựng.
Giáo trình tham khảo

Nguyễn Thị Thanh Thuỷ (1997), Tổ chức và quản lý môi trường cảnh quan đô thị, NXB Xây dựng.

17

Bài tập thiết kế cảnh quan trên thực địa

Bộ môn Kiến trúc Cảnh quan (2010), Bài giảng môn học Nguyên lý Kiến trúc Cảnh quan, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.

 Hàn Tất Ngạn (2010), Kiến trúc cảnh quan, NXB Xây dựng, Bộ Xây Dựng.
Tài liệu tham khảo

BRUNET Bernard (2010) (2011) (2012),  L’histoire et théorie du paysage, Chương trình đào tạo Kiến trúc Cảnh quan, ĐH Kiến trúc Hà nội.

18

Phương pháp thể hiện kiến trúc cảnh quan

Bộ môn Kiến trúc Cảnh quan (2010), Bài giảng môn học Nguyên lý Kiến trúc Cảnh quan, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.

 Hàn Tất Ngạn (2010), Kiến trúc cảnh quan, NXB Xây dựng, Bộ Xây Dựng.
Tài liệu tham khảo

BRUNET Bernard (2010) (2011) (2012),  L’histoire et théorie du paysage, Chương trình đào tạo Kiến trúc Cảnh quan, ĐH Kiến trúc Hà nội.

19

Kỹ thuật thi công cảnh quan

 Nguyễn Mạnh Thu, TrầnBút (2004), Cấu tạo kiến trúc nhà dân dụng, NXB Khoa học và kỹ thuật.

 

 

20

Trang trí công trình

 Bộ môn Mỹ thuật (2002), Giáo trình Vẽ mỹ thuật dùng cho sinh viên ngành Kiến trúc, Quy  hoạch, ĐH Kiến trúc |Hà Nội.

Nguyễn Luận (1990), Didai thị giác, NXB Mỹ thuật.

Nguyễn Quân (1986), Tiếng nói của hình và sắc, NXB Mỹ thuật.

21

Kiến trúc nhiệt đới

Bộ môn Kiến trúc Cảnh quan (2010), Bài giảng môn học Nguyên lý Kiến trúc Cảnh quan, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.

 

 

22

Nghệ thuật chiếu sáng đô thị

Nguyễn Đức Thiềm, Nguyễn Chí Ngọc (2012), Thiết kế chiếu sáng nghệ thuật các công trình công cộng và không gian đô thị, Nhà xuất bản Xây dựng Hà Nội.

Nguyễn Đức Phong, Quốc Bảo (2001), Chiếu sáng trong trang trí nội ngoại thất, Nhà xuất bản Thanh niên Hà Nội.

Việt Hà, Nguyễn Ngọc Giả (1998), Quang học kiến trúc – Chiếu sáng tự nhiên và nhân tạo, Nhà xuất bản Xây dựng Hà Nội

23

Kiến trúc xanh

Bài giảng môn học

Phạm Ngọc Đăng, Các giải pháp thiết kế công trình xanh ở Việt Nam

 

24

Kiến trúc sinh thái

Bài giảng môn học

Trần Hợp, Vũ Văn Chuyên (1987), Tìm hiểu thế giới màu xanh, NXB Khoa học Kỹ thuật

 

25

Vật lý kiến trúc

Nguyễn Văn Chí (1996), “Vật lí xây dựng”, Hà Nội.

Phạm Đức Nguyên (2011), "Chiếu sáng trong Kiến trúc", Nhà xuất bản Xây dựng.

Phạm Đức Nguyên (2011), "Âm học Kiến trúc- Âm học Đô thị", Nhà xuất bản Xây dựng.

26

Sinh thái và quy hoạch môi trường

Vũ Trọng Thắng (2006), “Môi trường trong Quy hoạch xây dựng”, Nhà xuất bản Xây dựng.

Bộ Xây Dựng (2011), “Hướng dẫn kỹ thuật Đánh giá môi trường chiến lược cho Quy hoạch xây dựng và Quy hoạch hoạch đô thị”.

Lê Hồng Kế (2009), “Quy hoạch môi trường đô thị và phát triển bền vững”, Nhà xuất bản Xây dựng.

27

Quy hoạch môi trường đô thị và nông thôn

Vũ Trọng Thắng (2006), “Môi trường trong Quy hoạch xây dựng”, NXB Xây dựng.

Vũ Quyết Thắng (2005), “Quy hoạch môi trường”, Nhà Xuất Bản Đại học Quốc gia Hà Nội.

Lê Hồng Kế (2009), “Quy hoach môi trường đô thị và phát triển đô thị bền vững”, Nhà xuất bản xây dựng Hà Nội,

28

Sinh thái cảnh quan

Ngô Quang Đệ (2012), "Sinh thái học cảnh quan", giáo trình dành cho lớp Kiến trúc cảnh quan Đại học Kiến trúc.

Vũ Trọng Thắng (2006), “Môi trường trong Quy hoạch xây dựng”, Nhà xuất bản Xây dựng.

 

29

Thực vật đô thị

Hàn Tất Ngạn (1996), Kiến trúc cảnh quan đô thị, NXB Xây dựng, Hà Nội

Lê Phương Thảo, Phạm Kim Chi (1980), Cây trồng đô thị - Tập 1 - Cây bóng mát, NXB Xây Dựng, Hà Nội.

Lê Phương Thảo, Phạm Kim Chi (1993), Cây trồng đô thị - Tập 2 - Cây bóng mát, NXB Xây Dựng, Hà Nội.

30

Lý thuyết thiết kế đô thị

Kim Quảng Quân (2000), Thiết kế đô thị có minh họa, Nhà xuất bản Xây dựng.

Viện Kiến trúc quy hoạch đô thị và nông thôn (2013), Thiết kế đô thị trong quy hoạch xây dựng đô thị Việt Nam, Tạp chí quy hoạch xây dựng.

Bộ Xây dựng (2013), Thông tư 06/2013/TT-BXD và thông tư 16/2013/ TT-BXD về Hướng dẫn nội dung Thiết kế đô thị.

31

Lịch sử phát triển đô thị

Nguyễn Quốc Thông (2000), Lịch sử xây dựng Đô thị cổ đại và Trung đại Phương Tây, Nhà xuất bản Xây Dựng Hà Nội.

Nguyễn Thế Bá (1997), Quy hoạch xây dựng phát triển đô thị, Nhà xuất bản Xây dựng.

Đặng Thái Hoàng (2000), Lịch sử đô thị, Nhà xuất bản Xây dựng.

32

Vật liệu kiến trúc và thiết kế đô thị

GS.TS. Phạm Hữu Duy, TS. Ngô Xuân Quảng, Mai Đình Lộc (2009), Vật liệu xây dựng, Nhà xuất bản Giao thông Vận tải.

GS.TSKH Phùng Văn Lự (2006), Giáo trình Vật liệu xây dựng, Nhà xuất bản Giáo dụng, Bộ Giáo dục và đào tạo.

Kim Quảng Quân (2000), Thiết kế đô thị có minh họa, Nhà xuất bản Xây dựng – Bộ Xây dựng.

Comments